Bài viết liên quan - Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức ngày 30-7-2020