Linh mục chủ tế xông hương ảnh Thánh

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vườn Xoài: Hội đồng Mục vụ mừng bổn mạng