Bài viết liên quan - Giáo xứ Vinh Sơn 3: Hội Đồng Curia Chí Hòa 2 tổ chức Tổng Hội Thường Niên ngày 8-12-2020