Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Vầng Trăng Chúa ban ngày 01-10-2020