Đoàn rước đồng tế trước Thánh lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ