Bài viết liên quan - Giáo xứ Trung Bắc: Thánh lễ cung hiến Thánh đường và Bàn thờ ngày 11-12-2020