Các em Rước lễ lần đầu

Bài viết liên quan - Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và Tuyên Hứa Bao Đồng