Cung nghinh kiệu Thánh

Bài viết liên quan - Giáo xứ Thánh Bường: Mừng lễ bổn mạng