Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức ngày 03-7-2020