Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Việt: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Đaminh Vũ Đức Triêm ngày 2-12-2020