Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Việt: Ban Lễ sinh mừng bổn mạng ngày 12-6-2020