Đoàn đồng tế trước Thánh lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Phú: Giỗ mãn tang cha cố Giuse Vũ Viết Hà