Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Hương: Lễ ban Bí tích Thêm Sức ngày 24-7-2020