Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Định: 21 tân Phó Tế dâng lễ tạ ơn ngày 12-1-2021