Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Châu: Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức Chánh xứ ngày 21-10-2020