Bài viết liên quan - Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ nhậm chức chánh xứ ngày 14-11-2020