Bài viết liên quan - Giáo xứ Phú Bình: Mừng đón Linh mục tân chánh xứ 3-9-2022