Bài viết liên quan - Giáo xứ Mạc Ty Nho: Đón cha sở mới Giuse Đinh Quang Lâm ngày 12-9-2020