Tân chính xứ xông hương bàn thờ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Hưng Phú: Mừng đón tân chính xứ