Bài viết liên quan - Giáo xứ Hà Đông: Mừng lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Ban các Bí tích Khai tâm cho Tân tòng 25-1-2021