Bài viết liên quan - Giáo xứ Đông Quang: Kỷ niệm 2 năm Cung hiến Thánh Đường và Thêm Sức ngày 8-11-2020