Bài viết liên quan - Giáo xứ Chợ Quán: Thánh lễ An táng Ông cố André Trịnh Công Đáng ngày 16-4-2021