Mừng lễ Ngân khánh

Bài viết liên quan - Giáo xứ Bùi Phát: Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mừng Ngân Khánh hiện diện tại Việt Nam