Gx Bình Chiểu mừng bổn mạng và kỷ niệm 50 năm thành lập

Bài viết liên quan - Giáo xứ Bình Chiểu: Mừng bổn mạng và kỷ niệm 50 năm thành lập