Bài viết liên quan - Giáo xứ Bình Chiểu: Mừng bổn mạng giáo khu Các thánh Tử đạo Việt Nam ngày 24-11-2020