Bài viết liên quan - Giáo xứ Bình An Thượng: 55 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ngày 21-10-2020