Bài viết liên quan - Giáo xứ Bình An: Lễ giỗ đầy năm linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn ngày 13-1-2021