Cử hành thánh lễ đồng tế

Bài viết liên quan - Cử hành Ngày Thế giới Truyền Thông xã hội lần thứ 53 tại Sài Gòn