Bài viết liên quan - Buổi tiếp nhận 8 nữ tu Tu Hội Nữ tử Bác Ái phục vụ bệnh nhân Covid