HT 12 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm việc để nuôi sống gia đình và tham gia vào đời sống xã hội

HT 12 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm việc để nuôi sống gia đình và tham gia vào đời sống xã hội

HT 12 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm việc để nuôi sống gia đình và tham gia vào đời sống xã hội

Lưu ý: Có thể right-click trang 47 và 48 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 55, 56 và 58, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top