HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời

HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời

HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời

Lưu ý: Có thể right-click trang 3,4 và 5 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 10,11,12, 13 và 14 rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

 

 

Top