Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tĩnh tâm linh mục 2020 - ngày 1