Bài viết liên quan - Thánh lễ Rửa Tội, Thêm Sức Tân tòng tại nhà thờ Đức Bà ngày 07.06.2020