Bài viết liên quan - Thánh lễ giỗ mãn tang Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 6- 3-2021