Bài viết liên quan - TGP Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức 22 Phó tế ngày 7-1-2021