Bài viết liên quan - Lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn