Bài viết liên quan - Lễ đặt viên đá xây dựng Trung tâm Sinh hoạt và Tĩnh tâm Thiếu nhi Thánh thể Tổng Giáo phận Sài Gòn