Bài viết liên quan - "Hãy nên Thánh trong ơn gọi của cuộc đời mình" – Kỷ niệm 15 năm hình thành Nhóm Cầu nguyện Mạctynho