Bài viết liên quan - Hạt Sài gòn-Chợ Quán: Khóa Huấn luyện Ban Thường Vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm Kỳ 2020-2024