Bài viết liên quan - Hạt Gia Định: Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mừng bổn mạng ngày 31-7-2020