Bài viết liên quan - Gx. Từ Đức: Thánh lễ bàn giao và tuyên hứa của Ban điều hành các giáo khu