Lm chánh xứ công bố Lời Chúa

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vườn Xoài: Bầu cử Ban Thường vụ - Hội đồng Mục vụ