Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ ngày 25-1-2021