Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng cha sở và Ban Tự nguyện ngày 26-7-2020