Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm