Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Dòng Ba Cát Minh mừng bổn mạng ngày 16-7-2020