Giáo xứ Thánh Khang: Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội ngày 8-12-2020