Bài viết liên quan - Giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ: Lễ Thánh Gia 2020 - Tạ ơn kỷ niệm hôn phối