Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Việt: Hội đồng Mục vụ mừng bổn mạng ngày 15-11-2020