Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2020 ngày 28-7-2020